- Galaxian Wars

- Chars (Open main SanctuarySoldiers game)

- Stages (Open main SanctuarySoldiers game)